Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính >> Công khai TTHC
Ngày 22/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 3226/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Ngày 09/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3102/QĐ-UBND về việc Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh...
Ngày 25/9/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên...
Ngày 30/10/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2749/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính  bị bãi bỏ trong lĩnh vực thƣ viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân...
Ngày 05/11/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ  môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã ...
Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1581/QĐ-UBND về Phê duyệt Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đưa vào tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và...
Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 1444/QĐ-UBND vềBan hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân...
Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dân số thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã áp...
Quyết định 1185/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã áp...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.676
Truy cập hiện tại 2